Whistleblowing

Formularz zgłoszenia niezgodnego z prawem zachowania

whistleblowing-form
Zeskanuj formularz i uzyskaj do niego dostęp, np. za pomocą smartfona

Możesz użyć tego formularza zgłaszania nieprawidłowości, aby zgłosić obawy, podejrzenia lub informacje dotyczące możliwego niewłaściwego postępowania, nadużycia lub nieetycznego zachowania w naszej organizacji. Formularz zgłaszania nieprawidłowości ma na celu zapewnienie bezpiecznego i poufnego sposobu zgłaszania napotkanych lub zaobserwowanych kwestii. Wszystkie zgłoszenia traktujemy poważnie i zapewniamy, że Twoja tożsamość będzie chroniona zgodnie z prawem.

Aby spełnić wszystkie wymagania, zdecydowaliśmy się skorzystać z usług firmy Iubenda jako naszego europejskiego partnera w zakresie kompleksowego rozwiązania dotyczącego zgodności z przepisami. Możesz uzyskać dostęp do formularza zgłoszeniowego Iubenda za pośrednictwem poniższego łącza:

https://sip.shop/whistleblowing-form

FAQ

Dyrektywa UE w sprawie sygnalistów to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską w celu poprawy ochrony sygnalistów. Została przyjęta 23 października 2019 r. w celu ustanowienia minimalnego standardu ochrony sygnalistów w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) i zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie UE do wdrożenia odpowiednich krajowych ram prawnych.

Wszystkie publiczne i prywatne firmy Siedzenie w Unii Europejskiej zatrudniające ponad 50 pracowników oraz gminy liczące ponad 10 000 mieszkańców.

Sygnaliści to osoby, które zgłaszają niewłaściwe postępowanie lub naruszenia prawa UE. Mogą to być pracownicy, wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy, wolontariusze, a nawet osoby ubiegające się o pracę.

Sygnaliści mogą zgłaszać szeroki zakres kwestii w różnych obszarach, w tym między innymi

 • Ochrona prywatności i danych osobowych

 • Ochrona konsumentów

 • Naruszenia zasad i procedur firmy

 • Wykroczenia finansowe

 • Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

 • Oszustwa

 • Bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

 • Nękanie lub dyskryminacja

 • Kwestie bezpieczeństwa (bezpieczeństwo i zgodność produktów, bezpieczeństwo żywności i pasz, bezpieczeństwo transportu)

 • Zdrowie publiczne lub zdrowie i dobrostan zwierząt

 • Kwestie środowiskowe

Tak, system zgłaszania iubenda, z którego korzystamy, zapewnia sygnalistom możliwość zgłaszania informacji w sposób poufny i, jeśli sobie tego życzą, anonimowy.

Jeśli sygnaliści zdecydują się na zgłoszenie poufne, ich tożsamość będzie znana tylko tym osobom w organizacji, które są odpowiedzialne za rozpatrzenie sprawy.

Co najważniejsze, sygnaliści objęci unijną dyrektywą w sprawie sygnalistów są chronieni przed wszelkimi formami odwetu, w tym przed groźbami i próbami odwetu.

Dyrektywa w sprawie informowania o nieprawidłowościach nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia alternatywnego zewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości. Zawsze lepiej jest najpierw skorzystać z wewnętrznych kanałów zgłaszania, ale pamiętaj, że zawsze istnieje możliwość dalszego zgłoszenia lub przejścia bezpośrednio do takich zewnętrznych kanałów zgłaszania.

Gdy tylko prześlesz zgłoszenie, otrzymasz wewnętrzny numer sprawy i potwierdzenie odbioru z systemu iubenda, z którego korzystamy. Jesteśmy zobowiązani do przekazania informacji zwrotnej w rozsądnym terminie, który nie może przekroczyć trzech miesięcy od potwierdzenia odbioru.

×