AGB

Algemene voorwaarden van SIP Scootershop GmbH

1. toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van SIP Scootershop GmbH (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna te noemen "Klant") met Verkoper sluit met betrekking tot de door Verkoper in zijn online shop gepresenteerde goederen. Tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt bezwaar gemaakt, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen, tenzij anders overeengekomen. In aanvulling op de levering van de goederen is de Verkoper de levering van digitale inhoud of digitale diensten (hierna "digitale producten" genoemd) verschuldigd die op zodanige wijze in de goederen zijn vervat of ermee zijn verbonden dat de goederen zonder deze hun functies niet kunnen vervullen.

1.3 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij ter zake iets anders is geregeld.

1.4 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.5 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2 Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het in de online shop van de Verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Daarbij doet de klant, nadat hij de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per telefoon, fax, e-mail of post aan de verkoper voorleggen.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of

- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of

- door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4 Als de klant kiest voor een door PayPal aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd), met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt via een door PayPal aangeboden betaalmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgerond.

2.5 Als de betalingsmethode "Amazon Payments" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), met inachtneming van de gebruikersovereenkomst van Amazon Payments Europe, die kan worden ingezien op https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betalingsmethode selecteert, geeft hij tevens een betalingsopdracht aan Amazon door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgerond. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Wanneer een aanbieding wordt gedaan via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen nadat de overeenkomst is gesloten en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant verzonden nadat de Klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online shop van de Verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de Verkoper en kunnen ze door de klant gratis worden geraadpleegd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de relevante inloggegevens op te geven.

2.7 Alvorens de bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper bindend te plaatsen, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgerond.

2.8 Voor het afsluiten van het contract staan de Duitse en Engelse taal ter beschikking.

2.9 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem voor de afhandeling van de bestelling opgegeven e-mailadres correct is, zodat door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verzonden om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

2.10 In het geval van een bestelling van alcoholische dranken bevestigt de klant door het indienen van de bestelling dat hij/zij de wettelijk vereiste minimumleeftijd heeft bereikt.

3 Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de instructies van de verkoper over herroeping.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en leveringsadres zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

4 Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen, inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de Klant komen. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijvoorbeeld overschrijvingskosten, wisselkosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid(en) worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.4 Indien een via de betaaldienst "PayPal" aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling via PayPal verwerkt, waarbij PayPal voor dit doel ook gebruik kan maken van de diensten van derde aanbieders van betaaldiensten. Als de Verkoper via PayPal ook betaalmethoden aanbiedt waarvoor hij de Klant vooruitbetaalt (bijv. aankoop op rekening of betaling in termijnen), draagt hij zijn betalingsvordering over aan PayPal of aan de door PayPal in opdracht gegeven en specifiek aan de Klant genoemde betalingsdienstaanbieder. Alvorens de opdrachtverklaring van de Verkoper te accepteren, voert PayPal of de door PayPal in opdracht gegeven betalingsdienstaanbieder een kredietwaardigheidscontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor de klant de gekozen betalingswijze te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Als de gekozen betalingswijze wordt goedgekeurd, moet de klant het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn of in de overeengekomen betalingsintervallen betalen. In dat geval kan hij alleen een betaling doen aan PayPal of aan de betalingsdienstaanbieder die in opdracht van PayPal met schulddelging werkt. De Verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook in geval van overdracht van de vordering.

4.5 Indien voor de betaalwijze koop op rekening is gekozen, wordt de koopprijs opeisbaar nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dat geval moet de koopprijs binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek worden betaald, tenzij anders is overeengekomen. De Verkoper behoudt zich het recht voor de betaalmethode kopen op rekening slechts aan te bieden tot een bepaald bestelvolume en deze betaalmethode te weigeren als het opgegeven bestelvolume wordt overschreden. In dat geval zal de Verkoper de klant in zijn betalingsinformatie in de online shop informeren over een overeenkomstige betalingsbeperking.

4.6 Als voor de SEPA-domiciliëringsmethode is gekozen, moet het factuurbedrag worden betaald nadat een SEPA-domiciliëringsmandaat is verstrekt, maar niet vóór de termijn voor de informatie vooraf. De automatische incasso wordt geïnd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de Verkoper verlaten, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor de voorafgaande informatie. Voorafgaande kennisgeving is elke mededeling (bijv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant waarin een debitering via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd. Als de automatische incasso niet wordt gehonoreerd omdat er onvoldoende geld op de rekening staat of omdat er onjuiste bankgegevens zijn verstrekt, of als de klant bezwaar maakt tegen de incasso hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die door de respectieve kredietinstelling worden gemaakt als gevolg van de terugboeking indien hij daarvoor verantwoordelijk is.5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Het in de orderverwerking van de Verkoper opgegeven leveringsadres is bepalend voor de verwerking van de transactie. In afwijking hiervan is, indien voor de betaalmethode PayPal is gekozen, het door de klant bij PayPal op het moment van betaling gedeponeerde afleveradres bepalend.

5.2 Indien het transportbedrijf de verzonden goederen aan de Verkoper retourneert omdat levering aan de Klant niet mogelijk was, draagt de Klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien de klant tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper de klant daarvan redelijkerwijs vooraf in kennis had gesteld. Bovendien geldt dit niet voor de kosten voor de terugzending als de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent. In geval van effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, geldt voor de retourkosten de bepaling die hierover in de herroepingsinstructies van de verkoper is opgenomen.

5.3 Zelf ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:
- per download
- per e-mail
- per post.

6 Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7 Aansprakelijkheid voor gebreken

7.1 Tenzij in het navolgende anders is bepaald, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Dit geldt niet voor overeenkomsten voor de levering van goederen:

7.2 Als de klant als ondernemer optreedt,

- heeft de verkoper de keuze van het type latere uitvoering;

- voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;

- bij gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;

- de verjaringstermijn begint niet opnieuw wanneer een vervangende levering binnen de aansprakelijkheid voor gebreken plaatsvindt.

7.3 Als de klant als consument optreedt, geldt voor overeenkomsten voor de levering van gebruikte goederen het volgende met de beperking van de volgende clausule: De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken bedraagt een jaar vanaf de levering van de goederen als dit uitdrukkelijk en afzonderlijk contractueel tussen de partijen is overeengekomen en de klant vóór het indienen van zijn contractuele verklaring uitdrukkelijk op de verkorting van de verjaringstermijn is gewezen.

7.4 Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid en verkorting van de verjaringstermijn gelden niet voor

- op vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten van de klant,

- in het geval dat de Verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen,

- voor goederen die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken ervan hebben veroorzaakt,

- voor elke bestaande verplichting van de Verkoper om updates te leveren voor digitale producten, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.5 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor eventuele wettelijke regresvorderingen onverlet.

7.6 Indien de klant handelt als koopman in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), geldt voor hem de handelsplicht tot inspectie en melding van gebreken overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien de klant niet voldoet aan de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.7 Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade te klagen bij de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Doet de klant dit niet, dan heeft dit geen enkel gevolg voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8 Inwisseling van promotiebonnen

8.1 Tegoedbonnen die door de Verkoper gratis worden uitgegeven in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen"), kunnen alleen in de online shop van de Verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.

8.2 Promotiebonnen kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

8.3 Afzonderlijke producten kunnen van de voucheractie worden uitgesloten als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de promotiebon.

8.4 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

8.5 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

8.6 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotiebon. Eventueel resterend tegoed wordt door de Verkoper niet terugbetaald.

8.7 Als de waarde van de promotiebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

8.8 Het tegoed van een actiebon wordt niet uitbetaald in contanten en levert ook geen rente op.

8.9 De promotiebon wordt niet terugbetaald als de klant de met de promotiebon geheel of gedeeltelijk betaalde goederen terugstuurt in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

8.10 De actiebon is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de promotiebon in de online shop van de Verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de Verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onverkiesbaarheid, het juridisch onvermogen of het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

9. inwisseling van cadeaubonnen

9.1 Cadeaubonnen die via de online shop van de Verkoper kunnen worden gekocht (hierna "Cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de Verkoper, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.

9.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden van Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende saldi worden aan de klant gecrediteerd tot de vervaldatum.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om extra Cadeaubonnen te kopen.

9.6 Indien de waarde van de Cadeaubon onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten en levert geen rente op.

9.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. De Verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de Cadeaubon in de webwinkel van de Verkoper inwisselt. Dit geldt niet indien de Verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onverkiesbaarheid, het juridisch onvermogen of het gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid van de respectieve houder.

10 Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten op de internationale verkoop van roerende goederen. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10.2 Bovendien is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijk herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en leveringsadres zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

11 Bevoegdheid

Indien de klant optreedt als koopman, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit dit contract voortvloeiende geschillen, indien het contract of de uit het contract voortvloeiende vorderingen kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen is de Verkoper echter in ieder geval gerechtigd de zaak voor te leggen aan de rechter in de vestigingsplaats van de Klant.

12 Alternatieve geschillenbeslechting

12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

12.2 De Verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Annuleringsbeleid

De consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

Herroepingsrecht

Je hebt het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg am Lech, Duitsland, Tel.: +49 (o)8191-96999-60, Fax: +49 (o)8191-96999-70, E-Mail: [email protected]) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.
Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als je dit contract herroept, moeten we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste door ons aangeboden standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, als dat eerder is.

Je moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract hebt meegedeeld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
Je hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en leveringsadres zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

Gekoppelde/gefinancierde transacties
Als je dit contract financiert door middel van een lening en later herroept, ben je ook niet meer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide contracten een economische eenheid vormen. Dit moet met name worden aangenomen als wij tegelijkertijd je geldschieter zijn of als je geldschieter gebruik maakt van onze medewerking met betrekking tot de financiering. Als de lening reeds aan ons is verstrekt op het moment dat de herroeping ingaat of de goederen worden teruggezonden, treedt uw kredietverstrekker in onze rechten en verplichtingen uit de gefinancierde overeenkomst ten opzichte van u met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of de terugzending. Dit laatste geldt niet als het voorwerp van deze overeenkomst de verwerving van financiële instrumenten is (bijvoorbeeld effecten, deviezen of derivaten). Wil je een contractuele verplichting zoveel mogelijk vermijden, maak dan gebruik van je herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als je daarvoor ook een herroepingsrecht hebt.

AGB by IT-Recht Kanzlei
×