Επίλεξε τύπο scooter
Επιλογή κατασκευαστή
Επιλογή μοντέλου

Καταγγελία καταγγελίας

Έντυπο αναφοράς για παράνομη συμπεριφορά

whistleblowing-form
Σαρώστε και αποκτήστε πρόσβαση στο έντυπο, π.χ. μέσω smartphone

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το έντυπο καταγγελίας για να αναφέρετε ανησυχίες, υποψίες ή πληροφορίες σχετικά με πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά, κατάχρηση ή ανήθικη συμπεριφορά εντός του οργανισμού μας. Το έντυπο αναφοράς καταγγελίας έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει ένα ασφαλές, εμπιστευτικό και ασφαλές μέσο για να αναφέρετε ζητήματα που έχετε αντιμετωπίσει ή παρατηρήσει. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όλες τις αναφορές και σας διαβεβαιώνουμε ότι η ταυτότητά σας θα προστατεύεται σύμφωνα με το νόμο.

Προκειμένου να εκπληρώσουμε όλες τις απαιτήσεις, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την Iubenda ως τον Ευρωπαίο συνεργάτη υπηρεσιών μας για μια ολοκληρωμένη λύση συμμόρφωσης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο έντυπο αναφοράς της Iubenda μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://sip.shop/whistleblowing-form

ΣΥΧΝΈΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ

Η οδηγία της ΕΕ για τους πληροφοριοδότες είναι μια νομική πράξη που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση της προστασίας των πληροφοριοδοτών. Εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2019 για να θέσει ένα ελάχιστο πρότυπο για την προστασία των καταγγέλλοντων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν αντίστοιχα εθνικά νομικά πλαίσια.

Όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απασχολούν περισσότερους από 50 υπαλλήλους και οι δήμοι με περισσότερους από 10.000 κατοίκους.

Οι πληροφοριοδότες είναι άτομα που καταγγέλλουν παραπτώματα ή παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Σε αυτούς μπορεί να περιλαμβάνονται εργαζόμενοι, εργολάβοι, υπεργολάβοι, προμηθευτές, εθελοντές ή ακόμη και υποψήφιοι για εργασία.

Οι πληροφοριοδότες μπορούν να αναφέρουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε διάφορους τομείς, όπως

 • Προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων

 • Προστασία των καταναλωτών

 • Παραβιάσεις των πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας

 • Οικονομικό παράπτωμα

 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

 • Απάτη

 • Ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών

 • Παρενόχληση ή διακρίσεις

 • Προβλήματα ασφάλειας (ασφάλεια προϊόντων και συμμόρφωση, ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, ασφάλεια μεταφορών)

 • Θέματα δημόσιας υγείας ή υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων

 • Περιβαλλοντικά ζητήματα

Ναι, το σύστημα αναφοράς iubenda που χρησιμοποιούμε διασφαλίζει ότι οι καταγγέλλοντες μπορούν να αναφέρουν πληροφορίες εμπιστευτικά και, εάν το επιθυμούν, ανώνυμα.

Εάν οι καταγγέλλοντες επιλέξουν να αναφέρουν εμπιστευτικά, η ταυτότητά τους θα είναι γνωστή μόνο σε εκείνους εντός του οργανισμού που είναι υπεύθυνοι για το χειρισμό της υπόθεσης.

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι πληροφοριοδότες που καλύπτονται από την οδηγία της ΕΕ για τους πληροφοριοδότες προστατεύονται από κάθε μορφή αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και των προσπαθειών αντιποίνων.

Η οδηγία για τους πληροφοριοδότες απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν εναλλακτικό εξωτερικό κανάλι αναφοράς για τους πληροφοριοδότες. Είναι πάντα προτιμότερο να χρησιμοποιούνται πρώτα τα εσωτερικά κανάλια αναφοράς, αλλά σημειώστε ότι υπάρχει πάντα η δυνατότητα να αναφέρετε περαιτέρω ή να απευθυνθείτε απευθείας σε αυτά τα εξωτερικά κανάλια αναφοράς.

Μόλις υποβάλετε μια αναφορά, θα λάβετε έναν εσωτερικό αριθμό υπόθεσης και μια επιβεβαίωση παραλαβής από το σύστημα iubenda που χρησιμοποιούμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε ανατροφοδότηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την επιβεβαίωση παραλαβής.

×