Επίλεξε τύπο scooter
Επιλογή κατασκευαστή
Επιλογή μοντέλου

AGB

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της SIP Scootershop GmbH

1. πεδίο εφαρμογής

1.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής "ΓΟΠ") της SIP Scootershop GmbH (εφεξής "Πωλητής") ισχύουν για όλες τις συμβάσεις παράδοσης αγαθών που συνάπτει ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής "Πελάτης") με τον Πωλητή σχετικά με τα αγαθά που παρουσιάζει ο Πωλητής στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Η συμπερίληψη των δικών του όρων και προϋποθέσεων του Πελάτη απορρίπτεται, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.2. Οι παρόντες ΓΟΣ εφαρμόζονται αναλόγως στις συμβάσεις για την παράδοση αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Εκτός από την παράδοση των αγαθών, ο Πωλητής οφείλει την παροχή ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών (εφεξής "ψηφιακά προϊόντα") που περιέχονται στα αγαθά ή συνδέονται με αυτά κατά τρόπο ώστε τα αγαθά να μην μπορούν να εκπληρώσουν τις λειτουργίες τους χωρίς αυτά.

1.3. Οι παρόντες ΓΟΣ εφαρμόζονται αναλόγως στις συμβάσεις για την παράδοση κουπονιών, εκτός εάν ρυθμίζεται κάτι διαφορετικό ως προς αυτό.

1.4. Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορικοί ούτε αυτοαπασχολούμενοι.

1.5. Επιχειρηματίας κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομικά ικανή εταιρεία που, κατά τη σύναψη μιας δικαιοπραξίας, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2 Σύναψη σύμβασης

2.1 Οι περιγραφές προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή δεν αποτελούν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του Πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από τον πελάτη.

2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά του μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Με τον τρόπο αυτό, αφού τοποθετήσει τα επιλεγμένα αγαθά στο εικονικό καλάθι αγορών και περάσει από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική συμβατική προσφορά όσον αφορά τα αγαθά που περιέχονται στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλει την προσφορά του στον πωλητή μέσω τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου.

2.3 Ο Πωλητής μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά του Πελάτη εντός πέντε ημερών,

- αποστέλλοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (φαξ ή e-mail), οπότε η παραλαβή της επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή

- παραδίδοντας τα παραγγελθέντα αγαθά στον πελάτη, οπότε η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή

- ζητώντας την πληρωμή από τον πελάτη μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας του.

Εάν υπάρχουν περισσότερες από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία εμφανίζεται πρώτη μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις. Η προθεσμία για την αποδοχή της προσφοράς αρχίζει την επομένη της αποστολής της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει την πέμπτη ημέρα από την αποστολή της προσφοράς. Εάν ο Πωλητής δεν αποδεχθεί την προσφορά του Πελάτη εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αυτό θεωρείται απόρριψη της προσφοράς με συνέπεια ο Πελάτης να μη δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση προθέσεώς του.

2.4 Εάν ο πελάτης επιλέξει μια μέθοδο πληρωμής που προσφέρεται από την PayPal, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής "PayPal"), σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της PayPal, που είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ή - εάν ο πελάτης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal - σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal, που είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Εάν ο πελάτης πληρώσει μέσω μιας μεθόδου πληρωμής που προσφέρεται από το PayPal και μπορεί να επιλεγεί κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πωλητής δηλώνει ήδη την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης πατάει το κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.5 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "Amazon Payments", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (στο εξής: "Amazon"), με την επιφύλαξη της Συμφωνίας Χρήσης Amazon Payments Europe, η οποία μπορεί να αναζητηθεί στη διεύθυνση https://payments.amazon.de/help/201751590. Εάν ο πελάτης επιλέξει "Amazon Payments" ως μέθοδο πληρωμής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας, εκδίδει επίσης εντολή πληρωμής προς την Amazon κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής δηλώνει ήδη την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης ενεργοποιεί τη διαδικασία πληρωμής κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.6 Όταν η προσφορά γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του Πωλητή, το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τον Πωλητή μετά τη σύναψη της σύμβασης και διαβιβάζεται στον Πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. e-mail, φαξ ή επιστολή) αφού ο Πελάτης αποστείλει την παραγγελία του. Ο Πωλητής δεν καθιστά το κείμενο της σύμβασης προσβάσιμο πέραν αυτού. Εάν ο πελάτης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή πριν από την αποστολή της παραγγελίας του, τα δεδομένα της παραγγελίας αρχειοθετούνται στον ιστότοπο του Πωλητή και ο πελάτης μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση σε αυτά μέσω του προστατευμένου με κωδικό πρόσβασης λογαριασμού χρήστη, παρέχοντας τα σχετικά στοιχεία σύνδεσης.

2.7 Πριν από τη δεσμευτική τοποθέτηση της παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του Πωλητή, ο Πελάτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά σφάλματα εισαγωγής διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισαγωγής μπορεί να είναι η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας μεγεθύνεται η απεικόνιση στην οθόνη. Ο πελάτης μπορεί να διορθώνει τις καταχωρήσεις του κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού μέχρι να πατήσει το κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.8 Για τη σύναψη της σύμβασης είναι διαθέσιμες η γερμανική και η αγγλική γλώσσα.

2.9 Η επεξεργασία των παραγγελιών και η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, ώστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να παραληφθούν σε αυτή τη διεύθυνση. Ειδικότερα, κατά τη χρήση φίλτρων SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή από τρίτους που έχουν ανατεθεί από τον πωλητή για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας μπορούν να παραδοθούν.

2.10 Σε περίπτωση παραγγελίας αλκοολούχων ποτών, ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι έχει συμπληρώσει το νόμιμο ελάχιστο όριο ηλικίας με την υποβολή της παραγγελίας.

3 Δικαίωμα υπαναχώρησης

3.1 Οι καταναλωτές έχουν γενικά δικαίωμα ανάκλησης.

3.2 Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες του Πωλητή σχετικά με την υπαναχώρηση.

3.3 Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τους καταναλωτές που δεν ανήκουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης και των οποίων ο μοναδικός τόπος κατοικίας και η διεύθυνση παράδοσης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

4 Τιμές και όροι πληρωμής

4.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος του Πωλητή, οι αναφερόμενες τιμές είναι συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. Τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής θα αναφέρονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.

4.2 Σε περίπτωση παραδόσεων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να προκύψουν σε μεμονωμένες περιπτώσεις περαιτέρω έξοδα για τα οποία ο Πωλητής δεν ευθύνεται και τα οποία βαρύνουν τον Πελάτη. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα έξοδα για τη μεταφορά χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. έξοδα μεταφοράς, έξοδα συναλλαγματικών ισοτιμιών) ή εισαγωγικοί δασμοί ή φόροι (π.χ. τελωνειακοί δασμοί). Τέτοια έξοδα μπορεί επίσης να προκύψουν σε σχέση με τη μεταφορά κεφαλαίων, εάν η παράδοση δεν γίνεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3 Οι επιλογές πληρωμής θα γνωστοποιούνται στον Πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή.

4.4 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "PayPal", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω της PayPal, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για το σκοπό αυτό. Εάν ο Πωλητής προσφέρει επίσης μεθόδους πληρωμής μέσω PayPal για τις οποίες προβαίνει σε προκαταβολές στον Πελάτη (π.χ. αγορά σε λογαριασμό ή πληρωμή με δόσεις), εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή στην PayPal ή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει ανατεθεί από την PayPal και έχει κατονομάσει ρητά στον Πελάτη. Πριν από την αποδοχή της δήλωσης εκχώρησης του Πωλητή, η PayPal ή ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που έχει αναλάβει η PayPal διενεργεί έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας χρησιμοποιώντας τα διαβιβαζόμενα δεδομένα του πελάτη. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί στον πελάτη την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ελέγχου. Εάν ο επιλεγμένος τρόπος πληρωμής εγκριθεί, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει το ποσό του τιμολογίου εντός της συμφωνηθείσας περιόδου πληρωμής ή στα συμφωνηθέντα διαστήματα πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμή μόνο στην PayPal ή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει αναλάβει η PayPal με αποτέλεσμα την απαλλαγή από το χρέος. Ωστόσο, ο Πωλητής παραμένει υπεύθυνος για τα γενικά ερωτήματα του πελάτη, π.χ. σχετικά με τα εμπορεύματα, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ανάκλησης και τις παραδόσεις ή τις πιστωτικές σημειώσεις, ακόμη και σε περίπτωση εκχώρησης της απαίτησης.

4.5 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής αγοράς επί πιστώσει, το τίμημα αγοράς καθίσταται απαιτητό μετά την παράδοση και τιμολόγηση των αγαθών. Στην περίπτωση αυτή, το τίμημα αγοράς καταβάλλεται εντός 7 (επτά) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου χωρίς έκπτωση, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη μέθοδο πληρωμής αγοράς επί πιστώσει μόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο όγκο παραγγελιών και να απορρίψει τη συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής εάν υπερβεί τον καθορισμένο όγκο παραγγελιών. Στην περίπτωση αυτή, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον πελάτη για τον αντίστοιχο περιορισμό πληρωμής στις πληροφορίες πληρωμής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

4.6. Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με άμεση χρέωση SEPA, το ποσό του τιμολογίου είναι πληρωτέο μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από την προθεσμία για την προκαταβολική ενημέρωση. Η άμεση χρέωση εισπράττεται όταν τα παραγγελθέντα αγαθά εγκαταλείψουν την αποθήκη του πωλητή, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την εκ των προτέρων ενημέρωση. Προειδοποίηση είναι κάθε ανακοίνωση (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) από τον πωλητή προς τον πελάτη που ανακοινώνει μια χρέωση μέσω άμεσης χρέωσης SEPA. Εάν η άμεση χρέωση δεν γίνει δεκτή λόγω έλλειψης επαρκών κεφαλαίων στο λογαριασμό ή λόγω παροχής εσφαλμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιταχθεί στη χρέωση, παρόλο που δεν έχει το δικαίωμα να το πράξει, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα που προκύπτουν από το αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα λόγω της επιστροφής χρέωσης, εάν ευθύνεται για αυτό.5. Όροι παράδοσης και αποστολής

5.1. Η παράδοση των αγαθών γίνεται με αποστολή στη διεύθυνση παράδοσης που έχει υποδείξει ο πελάτης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται στην επεξεργασία της παραγγελίας του Πωλητή είναι καθοριστική για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής. Κατά παρέκκλιση από αυτό, εάν έχει επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής PayPal, η διεύθυνση παράδοσης που έχει κατατεθεί από τον πελάτη στην PayPal κατά τη στιγμή της πληρωμής είναι καθοριστική.

5.2 Εάν η μεταφορική εταιρεία επιστρέψει τα αποσταλθέντα αγαθά στον Πωλητή επειδή δεν κατέστη δυνατή η παράδοση στον Πελάτη, ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος της ανεπιτυχούς αποστολής. Αυτό δεν ισχύει εάν ο πελάτης δεν ευθύνεται για την περίσταση που οδήγησε στην αδυναμία παράδοσης ή εάν ο πελάτης εμποδίστηκε προσωρινά να αποδεχθεί την προσφερόμενη υπηρεσία, εκτός εάν ο πωλητής είχε ειδοποιήσει τον πελάτη εύλογα εκ των προτέρων για την υπηρεσία. Επιπλέον, αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τα έξοδα επιστροφής, εάν ο πελάτης ασκήσει πράγματι το δικαίωμα υπαναχώρησης. Σε περίπτωση πραγματικής άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης από τον πελάτη, η σχετική διάταξη στις οδηγίες ανάκλησης του Πωλητή εφαρμόζεται στα έξοδα επιστροφής.

5.3 Η αυτοσυλλογή δεν είναι δυνατή για υλικοτεχνικούς λόγους.

5.4 Τα κουπόνια παρέχονται στον πελάτη ως εξής:
- μέσω λήψης
- μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- μέσω ταχυδρομείου.

6 Διατήρηση του τίτλου

Εάν ο πωλητής καταβάλει προκαταβολή, διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών μέχρι την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου τιμήματος αγοράς.

7 Ευθύνη για ελαττώματα

7.1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις της νόμιμης ευθύνης για ελαττώματα. Αυτό δεν ισχύει για τις συμβάσεις παράδοσης αγαθών:

7.2 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας,

- ο πωλητής μπορεί να επιλέξει τον τύπο της μεταγενέστερης εκτέλεσης,

- στην περίπτωση καινούργιων αγαθών, η προθεσμία παραγραφής των ελαττωμάτων είναι ένα έτος από την παράδοση των αγαθών,

- στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών, τα δικαιώματα και οι αξιώσεις για ελαττώματα αποκλείονται,

- η προθεσμία παραγραφής δεν αρχίζει εκ νέου εάν η παράδοση αντικατάστασης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευθύνης για ελαττώματα.

7.3. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, τα ακόλουθα ισχύουν για τις συμβάσεις παράδοσης μεταχειρισμένων αγαθών με τον περιορισμό της ακόλουθης ρήτρας: Η προθεσμία παραγραφής των αξιώσεων για ελαττώματα είναι ένα έτος από την παράδοση των αγαθών, εάν αυτό συμφωνήθηκε ρητά και χωριστά συμβατικά μεταξύ των μερών και ο πελάτης ενημερώθηκε ρητά για τη μείωση της προθεσμίας παραγραφής πριν από την υποβολή της συμβατικής του δήλωσης.

7.4 Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ευθύνης και η σύντμηση της προθεσμίας παραγραφής δεν ισχύουν για

- σε αξιώσεις αποζημίωσης και επιστροφής εξόδων του πελάτη,

- σε περίπτωση που ο Πωλητής έχει αποκρύψει με δόλο το ελάττωμα,

- για αγαθά που έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη συνήθη χρήση τους για ένα κτίριο και έχουν προκαλέσει την ελαττωματική του κατάσταση,

- για οποιαδήποτε υφιστάμενη υποχρέωση του Πωλητή να παρέχει ενημερώσεις για ψηφιακά προϊόντα, στην περίπτωση συμβάσεων για την παράδοση αγαθών με ψηφιακά στοιχεία.

7.5. Επιπλέον, για τους επιχειρηματίες, οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής για κάθε νόμιμο δικαίωμα προσφυγής που μπορεί να υφίσταται δεν θίγονται.

7.6 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως έμπορος κατά την έννοια του άρθρου 1 του γερμανικού εμπορικού κώδικα (HGB), υπόκειται στην εμπορική υποχρέωση ελέγχου και αναγγελίας ελαττωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 377 του γερμανικού εμπορικού κώδικα (HGB). Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που ρυθμίζονται σε αυτό, τα εμπορεύματα θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί.

7.7 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, καλείται να διαμαρτυρηθεί για παραδοθέντα αγαθά με εμφανείς ζημιές κατά τη μεταφορά στον παραλήπτη και να ενημερώσει σχετικά τον πωλητή. Εάν ο πελάτης παραλείψει να το πράξει, αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση στις νόμιμες ή συμβατικές αξιώσεις του για ελαττώματα.

8 Εξαργύρωση κουπονιών προώθησης

8.1 Τα κουπόνια που εκδίδονται δωρεάν από τον Πωλητή στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος και τα οποία δεν μπορούν να αγοραστούν από τον Πελάτη (εφεξής "κουπόνια προωθητικών ενεργειών") μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή και μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.

8.2 Τα κουπόνια προώθησης μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο από καταναλωτές.

8.3 Μεμονωμένα προϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν από την προωθητική ενέργεια με κουπόνι, εάν προκύπτει αντίστοιχος περιορισμός από το περιεχόμενο του κουπονιού προώθησης.

8.4 Τα κουπόνια προσφοράς μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Μεταγενέστερος συμψηφισμός δεν είναι δυνατός.

8.5 Μόνο ένα προωθητικό κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί ανά παραγγελία.

8.6 Η αξία των αγαθών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ποσό του κουπονιού προώθησης. Ο Πωλητής δεν θα επιστρέψει τυχόν εναπομείνασα πίστωση.

8.7. Εάν η αξία του διαφημιστικού κουπονιού δεν επαρκεί για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να επιλεγεί ένας από τους άλλους τρόπους πληρωμής που προσφέρει ο Πωλητής για την εξόφληση της διαφοράς.

8.8 Το πιστωτικό υπόλοιπο ενός κουπονιού προσφοράς δεν καταβάλλεται σε μετρητά ούτε κερδίζει τόκους.

8.9 Το κουπόνι προώθησης δεν επιστρέφεται εάν ο πελάτης επιστρέψει τα προϊόντα που έχουν πληρωθεί εν όλω ή εν μέρει με το κουπόνι προώθησης στο πλαίσιο του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης.

8.10 Το προωθητικό κουπόνι είναι μεταβιβάσιμο. Ο Πωλητής μπορεί να προβεί σε πληρωμή με απαλλακτικό αποτέλεσμα στον εκάστοτε κάτοχο που εξαργυρώνει το διαφημιστικό κουπόνι στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο Πωλητής γνωρίζει ή αγνοεί από βαριά αμέλεια την αδυναμία εκλογιμότητας, τη νομική ανικανότητα ή την έλλειψη αντιπροσωπευτικής εξουσίας του αντίστοιχου κατόχου.

9. εξαργύρωση δωροεπιταγών

9.1 Οι δωροεπιταγές που μπορούν να αγοραστούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Πωλητή (εφεξής "Δωροεπιταγές") μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Δωροεπιταγή.

9.2 Οι Δωροεπιταγές και τα υπόλοιπα των Δωροεπιταγών μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι το τέλος του τρίτου έτους που έπεται του έτους αγοράς της Δωροεπιταγής. Τα υπόλοιπα θα πιστώνονται στον πελάτη μέχρι την ημερομηνία λήξης.

9.3 Οι δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Μεταγενέστερος συμψηφισμός δεν είναι δυνατός.

9.4 Μόνο μία δωροεπιταγή μπορεί να εξαργυρωθεί ανά παραγγελία.

9.5 Οι Δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αγορά Αγαθών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά πρόσθετων Δωροεπιταγών.

9.6 Εάν η αξία της Δωροεπιταγής δεν επαρκεί για την κάλυψη της παραγγελίας, μπορεί να επιλεγεί ένας από τους άλλους τρόπους πληρωμής που προσφέρει ο Πωλητής για την εξόφληση της διαφοράς.

9.7 Το υπόλοιπο μιας Δωροεπιταγής δεν θα καταβάλλεται σε μετρητά ούτε θα κερδίζει τόκους.

9.8 Η Δωροεπιταγή είναι μεταβιβάσιμη. Ο Πωλητής μπορεί να προβεί σε πληρωμή με απαλλακτικό αποτέλεσμα στον εκάστοτε κάτοχο που εξαργυρώνει τη Δωροεπιταγή στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή. Αυτό δεν ισχύει εάν ο Πωλητής γνωρίζει ή αγνοεί από βαριά αμέλεια την αδυναμία εκλογιμότητας, τη νομική ανικανότητα ή την έλλειψη αντιπροσωπευτικής εξουσίας του αντίστοιχου κατόχου.

10 Εφαρμοστέο δίκαιο

10.1 Όλες οι νομικές σχέσεις μεταξύ των μερών διέπονται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με εξαίρεση το δίκαιο της διεθνούς πώλησης κινητών αγαθών. Στην περίπτωση των καταναλωτών, η εν λόγω επιλογή δικαίου εφαρμόζεται μόνο στο βαθμό που η παρεχόμενη προστασία δεν ανακαλείται από τις αναγκαστικές διατάξεις του δικαίου του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

10.2 Επιπλέον, όσον αφορά το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης, η παρούσα επιλογή δικαίου δεν ισχύει για τους καταναλωτές που δεν ανήκουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης και των οποίων ο μοναδικός τόπος κατοικίας και η διεύθυνση παράδοσης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

11 Δικαιοδοσία

Εάν ο πελάτης ενεργεί ως έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου με έδρα στο έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση είναι η έδρα του πωλητή. Εάν ο πελάτης έχει την καταστατική του έδρα εκτός της επικράτειας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η καταστατική έδρα του Πωλητή είναι ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, εάν η σύμβαση ή οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη σύμβαση μπορούν να αποδοθούν στην επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα του πελάτη. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ωστόσο, ο Πωλητής δικαιούται σε κάθε περίπτωση να προσφύγει στο δικαστήριο της έδρας του Πελάτη.

12 Εναλλακτική επίλυση διαφορών

12.1 Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Η πλατφόρμα αυτή χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοράς ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκεται ένας καταναλωτής.

12.2 Ο Πωλητής δεν υποχρεούται ούτε επιθυμεί να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

Πολιτική ακύρωσης

Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα ανάκλησης σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπούς που δεν μπορούν κατά κύριο λόγο να αποδοθούν ούτε στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα:

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία.

Η προθεσμία ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτος που έχετε ορίσει, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχει ή έχει πάρει στην κατοχή του τα τελευταία εμπορεύματα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg am Lech, Γερμανία, Τηλ.: +49 (o)8191-96999-60, Φαξ: +49 (o)8191-96999-70, E-Mail: [email protected]) με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή e-mail) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου ανάκλησης για το σκοπό αυτό, το οποίο, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της ανάκλησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι έχετε επιλέξει τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας.Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την επιστροφή αυτή. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε αποδείξεις ότι επιστρέψατε τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Θα πρέπει να μας επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα αγαθά χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα μας ειδοποιήσετε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών.
Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.
Πρέπει να πληρώσετε για οποιαδήποτε απώλεια αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται σε χειρισμό των αγαθών που δεν είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της κατάστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας των αγαθών.

Αποκλεισμός ή πρόωρη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για συμβάσεις παράδοσης εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τους καταναλωτές που δεν ανήκουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης και των οποίων ο μοναδικός τόπος κατοικίας και η διεύθυνση παράδοσης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

Συνδεδεμένες/χρηματοδοτούμενες συναλλαγές
Εάν χρηματοδοτήσετε την παρούσα σύμβαση μέσω δανείου και την ανακαλέσετε αργότερα, δεν δεσμεύεστε πλέον ούτε από τη σύμβαση δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο συμβάσεις αποτελούν οικονομική μονάδα. Αυτό πρέπει να υποτεθεί ιδίως εάν είμαστε ταυτόχρονα ο δανειστής σας ή εάν ο δανειστής σας κάνει χρήση της συνεργασίας μας όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Εάν το δάνειο έχει ήδη περιέλθει σε εμάς κατά την έναρξη ισχύος της ανάκλησης ή κατά την επιστροφή των αγαθών, ο δανειστής σας υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας από τη χρηματοδοτούμενη σύμβαση σε σχέση με εσάς όσον αφορά τις έννομες συνέπειες της ανάκλησης ή της επιστροφής. Το τελευταίο δεν ισχύει εάν το αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι η απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων (π.χ. τίτλων, συναλλάγματος ή παραγώγων). Εάν θέλετε να αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο μια συμβατική υποχρέωση, κάντε χρήση του δικαιώματος ανάκλησης και ανακαλέστε επίσης τη σύμβαση δανείου, εάν έχετε επίσης δικαίωμα ανάκλησης για το σκοπό αυτό.

AGB by IT-Recht Kanzlei