Likvidace baterií / odpadních olejů

Následující informace jsou určeny těm, kteří používají baterie nebo výrobky se zabudovanými bateriemi a již je dále neprodávají v podobě, v jaké jim byly dodány (koncoví uživatelé):

1.
Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Ze zákona jste povinni použité baterie vrátit, aby mohla být zajištěna jejich řádná likvidace. Použité baterie můžete bezplatně odevzdat na obecním sběrném místě nebo u místního prodejce. Jako distributor baterií jsme rovněž povinni odebírat použité baterie, i když naše povinnost odebírat použité baterie je omezena na ty, které máme nebo jsme měli v sortimentu jako nové baterie. Použité baterie výše uvedeného typu nám proto můžete buď vrátit s dostatečným poštovným, nebo je bezplatně odevzdat přímo v našem expedičním skladu na adrese:
SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg

2.Význam symbolů baterií
Baterie jsou označeny symbolem přeškrtnutého odpadkového koše (viz níže). Tento symbol označuje, že baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. U baterií, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, více než 0,002 % hmotnostních kadmia nebo více než 0,004 % hmotnostních olova, je pod symbolem popelnice uveden chemický název příslušné škodliviny - "Cd" znamená kadmium, "Pb" olovo a "Hg" rtuť."

oldbattery2

3. Baterie vozidel / startovací baterie
Pro prodej akumulátorů do vozidel (jedná se o akumulátory určené pro startování, osvětlení nebo zapalování vozidel) platí následující zvláštnosti: V souladu s § 10 BattG je prodejce povinen účtovat koncovým uživatelům zálohu ve výši 7,50 EUR včetně DPH za baterii vozidla, pokud koncový uživatel nevrátí prodejci starou baterii vozidla v době nákupu nové baterie vozidla. Zákazník obdrží poukaz na zálohu při nákupu vozidlové baterie. Zákazník může vrátit starou vozidlovou baterii prodávajícímu, který mu vrátí vybranou zálohu. Vzhledem k vyhlášce o nebezpečném zboží není zasílání staré autobaterie prodejci povoleno. Alternativně může zákazník odevzdat starou autobaterii na sběrném místě zřízeném orgánem veřejné správy pro nakládání s odpady. V případě, že stará autobaterie nebude vrácena prodejci vybírajícímu zálohu, je osoba oprávněná k převzetí staré autobaterie v souladu s § 11 odst. 3 ZOZ povinna na vyžádání písemně nebo elektronicky potvrdit konečnému uživateli, že stará autobaterie byla převzata zpět bez náhrady zálohy. V takovém případě bude zákazníkovi prodávajícím vrácena účtovaná záloha, pokud zákazník předloží prodávajícímu písemný nebo elektronický doklad o vrácení v souladu s § 10 odst. 1 věta 4 BattG, který v době předložení není starší než dva týdny

Upozornění podle vyhlášky o odpadních olejích (AltÖlV)
V souladu s vyhláškou o odpadních olejích jsme povinni bezplatně odebrat následující použité oleje:
-- oleje pro spalovací motory -- oleje pro převodovky -- olejové filtry a olejový odpad pravidelně vznikající při výměně oleje. Použitý olej nám můžete vrátit v množství odpovídajícím množství, které jste u nás zakoupili.

Místem vrácení je sídlo naší společnosti:

SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg am Lech

Olej tam můžete vrátit kdykoli během naší otevírací doby. Alternativně nám můžete použitý olej také zaslat; náklady na dopravu hradí kupující. Upozorňujeme, že na použitý olej se mohou vztahovat zvláštní přepravní podmínky.

V případě komerčních zákazníků bychom rádi upozornili, že ke splnění našich povinností při přejímce můžeme využít třetí strany.

×