Vybrat typ skútru
Vybrat výrobce
Vybrat model

Likvidace baterií / odpadních olejů

Následující informace jsou určeny těm, kteří používají baterie nebo výrobky se zabudovanými bateriemi a již je dále neprodávají v podobě, v jaké jim byly dodány (koncoví uživatelé):

1. bezplatný zpětný odběr použitých baterií.
Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Ze zákona jste povinni odevzdat použité baterie, aby mohla být zajištěna jejich řádná likvidace. Použité baterie můžete bezplatně odevzdat na obecním sběrném místě nebo u místního prodejce. Jako distributor baterií jsme také povinni odebírat použité baterie, i když naše povinnost odebírat použité baterie je omezena na ty, které máme nebo jsme měli v našem sortimentu jako nové baterie. Použité baterie výše uvedeného typu nám proto můžete buď vrátit s dostatečným poštovným, nebo je bezplatně odevzdat přímo v našem expedičním skladu na adrese:
SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg, Německo
.

2 Význam symbolů baterie
Baterie jsou označeny symbolem přeškrtnutého odpadkového koše (viz níže). Tento symbol označuje, že baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. U baterií obsahujících více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, více než 0,002 % hmotnostních kadmia nebo více než 0,004 % hmotnostních olova je pod symbolem popelnice uveden chemický název příslušné znečišťující látky - "Cd" znamená kadmium, "Pb" olovo a "Hg" rtuť."

altbatterie2

3. baterie vozidel / startovací baterie
Pro prodej baterií do vozidel (jedná se o baterie určené pro startování, osvětlení nebo zapalování vozidel) platí následující zvláštní předpisy: Podle § 10 BattG je prodejce povinen účtovat koncovým uživatelům zálohu ve výši 7,50 EUR včetně DPH za baterii vozidla, pokud koncový uživatel nevrátí prodejci starou baterii vozidla při koupi nové baterie vozidla. Zákazník obdrží při nákupu autobaterie poukaz na zálohu. Zákazník může vrátit starou baterii prodejci a získat zpět vybranou zálohu. Vzhledem k vyhlášce o nebezpečném zboží není přeprava staré baterie vozidla k prodejci povolena. Alternativně může zákazník odevzdat starou baterii vozidla na sběrném místě zřízeném orgánem veřejné správy pro likvidaci odpadů. Pokud není stará autobaterie vrácena prodejci, který zálohu vybírá, je osoba oprávněná k převzetí staré autobaterie v souladu s § 11 odst. 3 BattG povinna na požádání písemně nebo elektronicky potvrdit konečnému uživateli, že stará autobaterie byla převzata zpět bez vrácení zálohy. V takovém případě Prodávající vrátí Zákazníkovi vyúčtovanou zálohu, pokud Zákazník předloží Prodávajícímu písemný nebo elektronický doklad o vrácení zboží v souladu s § 10 odst. 1 věta 4 BattG, který v době předložení není starší než dva týdny.

Poznámka v souladu s nařízením o odpadních olejích (AltÖlV)
Podle vyhlášky o odpadních olejích jsme povinni bezplatně odebírat následující použité oleje
:-- oleje ze spalovacích motorů -- oleje z převodovek -- olejové filtry a odpad obsahující olej, který pravidelně vzniká při výměně oleje. Použitý olej nám můžete vrátit v množství odpovídajícím množství, které jste u nás zakoupili.

Místem návratu je sídlo naší společnosti:

SIP Scootershop GmbH, Marie-Curie-Str. 4, 86899 Landsberg am Lech.

Olej tam můžete vrátit kdykoli během naší otevírací doby. Alternativně nám můžete použitý olej také zaslat; náklady na dopravu hradí kupující. Upozorňujeme, že na použitý olej se mohou vztahovat zvláštní přepravní podmínky.

V případě komerčních zákazníků bychom chtěli upozornit, že k plnění našich povinností týkajících se přijetí můžeme využívat třetí strany.